Gambogic acid mediates apoptosis as a p53 inducer through down-regulation of mdm2 in wild-type p53-expressing cancer cells Article

International Collaboration

cited authors

  • Gu, Hongyan; Wang, Xiaotang; Rao, Shuyun; Wang, Jia; Zhao, Jie; Ren, Fang Li; Mu, Rong; Yang, Yong; Qi, Qi; Liu, Wei; Lu, Na; Ling, Hua; You, Qidong; Guo, Qinglong

fiu authors

publication date

  • 2008

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 3298

end page

  • 3305

volume

  • 7

issue

  • 10

research area

  • Oncology  Web of Science Research Area