Identification and optimization of small-molecule agonists of the human relaxin hormone receptor RXFP1 Article

Xiao, Jingbo, Huang, Zaohua, Chen, Catherine Z. et al. (2013). Identification and optimization of small-molecule agonists of the human relaxin hormone receptor RXFP1 . NATURE COMMUNICATIONS, 4 10.1038/ncomms2953Open Access

cited authors

  • Xiao, Jingbo; Huang, Zaohua; Chen, Catherine Z.; Agoulnik, Irina U.; Southall, Noel; Hu, Xin; Jones, Raisa E.; Ferrer, Marc; Zheng, Wei; Agoulnik, Alexander I.; Marugan, Juan J.

publication date

  • 2013

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 4

research area