HIGH RESOLUTION CARDIAC SHAPE REGISTRATION USING RICCI FLOW Proceedings Paper

cited authors

  • Gao, Mingchen; Shi, Rui; Zhang, Shaoting; Zeng, Wei; Qian, Zhen; Gu, Xianfeng Daivd; Metaxas, Dimitris; Axel, Leon

fiu authors

publication date

  • 2013

start page

  • 488

end page

  • 491

research area