Hyperbolic Harmonic Mapping for Constrained Brain Surface Registration Proceedings Paper

cited authors

  • Shi, Rui; Zeng, Wei; Su, Zhengyu; Damasio, Hanna; Lu, Zhonglin; Wang, Yalin; Yau, Shing-Tung; Gu, Xianfeng

fiu authors

publication date

  • 2013

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 2531

end page

  • 2538

research area