Ultrashort laser - matter interaction at moderate intensities: two-temperature relaxation, foaming of stretched melt, and freezing of evolving nanostructures Proceedings Paper

International Collaboration

cited authors

  • Inogamov, Nail A.; Zhakhovsky, Vasily V.; Petrov, Yurii V.; Khokhlov, Viktor A.; Ashitkov, Sergey I.; Migdal, Kirill P.; Ilnitsky, Denis K.; Emirov, Yusuf N.; Khishchenko, Konstantin V.; Komarov, Pavel S.; Shepelev, Vadim V.; Agranat, Mikhail B.; Anisimov, Sergey I.; Oleynik, Ivan I.; Fortov, Vladimir E.

publication date

  • 2013

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 9065

research area