Graphene-Skeleton Heat-Coordinated and Nanoamorphous-Surface-State Controlled Pseudo-Negative-Photoconductivity of Tiny SnO2 Nanoparticles Article

International Collaboration

cited authors

  • Ding, Longwei; Liu, Nishuang; Li, Luying; Wei, Xing; Zhang, Xianghui; Su, Jun; Rao, Jiangyu; Yang, Congxing; Li, Wenzhi; Wang, Jianbo; Gu, Haoshuang; Gao, Yihua

fiu authors

publication date

  • 2015

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 3525

end page

  • 3532

volume

  • 27

issue

  • 23

research area