Nanoprobe-Enhanced, Split Aptamer-Based Electrochemical Sandwich Assay for Ultrasensitive Detection of Small Molecules Article

International Collaboration

cited authors

  • Zhao, Tao; Liu, Ran; Ding, Xiaofan; Zhao, Juncai; Yu, Haixiang; Wang, Lei; Xu, Qing; Wang, Xuan; Lou, Xinhui; He, Miao; Xiao, Yi

fiu authors

publication date

  • 2015

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 7712

end page

  • 7719

volume

  • 87

issue

  • 15

research area