Optical coherence photoacoustic microscopy for in vivo multimodal retinal imaging Meeting Abstract

cited authors

  • Liu, Tan; Liu, Xiaojing; Wen, Rong; Li, Yiwen; Puliafito, Carmen A.; Zhang, Hao F.; Jiao, Shuliang

fiu authors

publication date

  • 2015

volume

  • 56

issue

  • 7

research area