Optimizing Online Spatial Data Analysis with Sequential Query Patterns Proceedings Paper

cited authors

  • Zeng, Chunqiu; Li, Hongtai; Wang, Huibo; Guang, Yudong; Liu, Chang; Li, Tao; Zhang, Mingjin; Chen, Shu-Ching; Rishe, Naphtali

publication date

  • 2014

start page

  • 253

end page

  • 260

research area