AOS: Adaptive Overwrite Scheme for Energy-Efficient MLC STT-RAM Cache Proceedings Paper

cited authors

  • Chen, Xunchao; Khoshavi, Navid; Zhou, Jian; Huang, Dan; DeMara, Ronald F.; Wang, Jun; Wen, Wujie; Chen, Yiran

fiu authors

publication date

  • 2016

Digital Object Identifier (DOI)

research area