DI-DAP:An Efficient Disaster Information Delivery and Analysis Platform in Disaster Management Proceedings Paper

International Collaboration

cited authors

  • Li, Tao; Zhou, Wubai; Zeng, Chunqiu; Wang, Qing; Zhou, Qifeng; Wang, Dingding; Xu, Jia; Huang, Yue; Wang, Wentao; Zhang, Minjing; Luis, Steve; Chen, Shu-Ching; Rishe, Naphtali

publication date

  • 2016

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 1593

end page

  • 1602

research area