Fabrication of three-dimensional porous ZnMn2O4 thin films on Ni foams through electrostatic spray deposition for high-performance lithium-ion battery anodes Article

International Collaboration

cited authors

  • Yuan, Jujun; Chen, Chunhui; Hao, Yong; Zhang, Xianke; Agrawal, Richa; Zhao, Wenyan; Wang, Chunlei; Yu, Huajun; Zhu, Xiurong; Yu, Yi; Xiong, Zuzhou; Xie, Yingmao

fiu authors

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 1174

end page

  • 1179

volume

  • 696

research area