Hyperbolic Harmonic Mapping for Surface Registration Article

cited authors

  • Shi, Rui; Zeng, Wei; Su, Zhengyu; Jiang, Jian; Damasio, Hanna; Lu, Zhonglin; Wang, Yalin; Yau, Shing-Tung; Gu, Xianfeng

fiu authors

publication date

  • 2017

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 965

end page

  • 980

volume

  • 39

issue

  • 5

research area