PINK1 signalling rescues amyloid pathology and mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease Article

Du, Fang, Yu, Qing, Yan, Shijun et al. (2017). PINK1 signalling rescues amyloid pathology and mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease . BRAIN, 140 3233-3251. 10.1093/brain/awx258cited authors

  • Du, Fang; Yu, Qing; Yan, Shijun; Hu, Gang; Lue, Lih-Fen; Walker, Douglas G.; Wu, Long; Yan, Shi Fang; Tieu, Kim; Yan, Shirley ShiDu

fiu authors

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 3233

end page

  • 3251

volume

  • 140

research area