DeepN-JPEG: A Deep Neural Network Favorable JPEG-based Image Compression Framework Proceedings Paper

cited authors

  • Liu, Zihao; Liu, Tao; Wen, Wujie; Jiang, Lei; Xu, Jie; Wang, Yanzhi; Quan, Gang; IEEE

fiu authors

publication date

  • January 1, 2018

webpage

category

Digital Object Identifier (DOI)