Microglia Are Indispensable for Synaptic Plasticity in the Spinal Dorsal Horn and Chronic Pain Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Zhou, Li-Jun; Peng, Jiyun; Xu, Ya-Nan; Zeng, Wei-Jie; Zhang, Jun; Wei, Xiao; Mai, Chun-Lin; Lin, Zhen-Jia; Liu, Yong; Murugan, Madhuvika; Eyo, Ukpong B.; Umpierre, Anthony D.; Xin, Wen-Jun; Chen, Tao; Li, Mingtao; Wang, Hui; Richardson, Jason R.; Tan, Zhi; Liu, Xian-Guo; Wu, Long-Jun

fiu authors

publication date

  • June 25, 2019

webpage

published in

category

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 3844

end page

  • +

volume

  • 27

issue

  • 13