A facile DNA/RNA nanoflower for sensitive imaging of telomerase RNA in living cells based on "zipper lock-and-key" strategy (vol 147, 111788, 2020) Correction

International Collaboration

cited authors

  • Li, Xia; Yin, Fei; Xu, Xiaowen; Liu, Liqi; Xue, Qingwang; Tong, Lin; Jiang, Wei; Li, Chen-zhong

fiu authors

publication date

  • February 1, 2020

webpage

published in

category

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 149