Detergent-insoluble inclusion constitutes the first pathology in PFN1 transgenic rats Article

Yuan, Guixiu, Cui, Shiquan, Chen, Xuan et al. (2020). Detergent-insoluble inclusion constitutes the first pathology in PFN1 transgenic rats . JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY, 10.1111/jnc.15139cited authors

  • Yuan, Guixiu; Cui, Shiquan; Chen, Xuan; Song, Haochang; Huang, Cao; Tong, Jianbin; Yuan, Zhentin; Yu, Lin; Xiong, Xinrui; Zhao, Jihe; Huang, Bo; Wu, Qinxue; Zhou, Yibo; Chen, Gong; Zhou, Hongxia; Xia, Xu-Gang

publication date

  • August 12, 2020

webpage

published in

author keyword

category

Digital Object Identifier (DOI)