Using a glucose meter to quantitatively detect disease biomarkers through a universal nanozyme integrated lateral fluidic sensing platform Article

Zhu, Xuena, Sarwar, Mehenur, Zhu, Jun-Jie et al. (2019). Using a glucose meter to quantitatively detect disease biomarkers through a universal nanozyme integrated lateral fluidic sensing platform . BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 126 10.1016/j.bios.2018.11.033International Collaboration

cited authors

  • Zhu, Xuena; Sarwar, Mehenur; Zhu, Jun-Jie; Zhang, Chengxiao; Kaushik, Ajeet; Li, Chen-Zhong

fiu authors

publication date

  • February 2019

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 126