Big Data in Computational Health Informatics Book Chapter

Fang, Ruogu, Xiao, Yao, Tian, Jianqiao et al. (2019). Big Data in Computational Health Informatics . 103-142. 10.1201/b22410-5

cited authors

  • Fang, Ruogu; Xiao, Yao; Tian, Jianqiao; Pouyanfar, Samira; Yang, Yimin; Chen, Shu-Ching; Iyengar, SS

publication date

  • November 5, 2019

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 103

end page

  • 142