Property Delisting, Housing Cycle and Pricing Bias Preprint

Cheng, Ping, Liu, Yingchun, Lin, Zhenguo. (2010). Property Delisting, Housing Cycle and Pricing Bias . 10.2139/ssrn.1717046

cited authors

  • Cheng, Ping; Liu, Yingchun; Lin, Zhenguo

fiu authors

publication date

  • January 1, 2010

Digital Object Identifier (DOI)