An Operational Measure of Illiquidity Risk Preprint

Cheng, Ping, Lin, Zhenguo, Liu, Yingchun. (2008). An Operational Measure of Illiquidity Risk . 10.2139/ssrn.1104810

cited authors

  • Cheng, Ping; Lin, Zhenguo; Liu, Yingchun

fiu authors

publication date

  • January 1, 2008

Digital Object Identifier (DOI)