A Survey on Data-Driven COVID-19 and Future Pandemic Management Article

Tao, Yudong, Yang, Chuang, Wang, Tianyi et al. (2022). A Survey on Data-Driven COVID-19 and Future Pandemic Management . 10.1145/3542818

cited authors

  • Tao, Yudong; Yang, Chuang; Wang, Tianyi; Coltey, Erik; Jin, Yanxiu; Liu, Yinghao; Jiang, Renhe; Fan, Zipei; Song, Xuan; Shibasaki, Ryosuke; Chen, Shu-Ching; Shyu, Mei-Ling; Luis, Steven

publication date

  • June 9, 2022

keywords

  • Infection

Digital Object Identifier (DOI)